Serwis używa pliki cookies!

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywania. Więcej szczegółów w naszej “Polityce Cookies”.

Zgadzam się
Zgadzam się
linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Prolongata spłaty rat kredytu/pożyczki - KLIENT INSTYTUCJONALNY - Bank Spółdzielczy w Przysusze

Prolongata spłaty rat kredytu/pożyczki – KLIENT INSTYTUCJONALNY

  KLIENT INSTYTUCJONALNY
  WNIOSEK o zawarcie Aneksu dot. zawieszenia spłat zobowiązań kredytowych w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2
  dot. Umowy kredytowej nr

   z dnia

  W związku z pogorszeniem sytuacji finansowej, w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2, Kredytobiorca wnioskuje o:


  zawieszenie w spłacie kapitału do dnia:
  odnowienie kredytu w rachunku na okres do dnia:
  obowiązująca data zakończenia Umowy:
  wnioskowana data zakończenia Umowy:
  Ewentualny komentarz do wnioskowanych zmian:

  OŚWIADCZENIA KREDYTOBIORCY
  Pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej w art. 297 Kodeksu karnego, Kredytobiorca oświadcza, że poniższe oświadczenia są zgodne z obecnym stanem faktycznym.
  Kredytobiorca oświadcza, iż spełnia jeden z poniższych warunków:
  1. wpisującej się w kod PKD jest uprawniony do świadczeń z Tarczy Finansowej PFR 2.0
  2. Jeśli TAK, proszę uzupełnić w komentarzu informacje dotyczące:
   - zawartych umów, ugód lub porozumień, których przedmiotem jest odroczenie terminu spłaty zobowiązania, jego częściowe lub całkowite umorzenie (wskazanie rodzaju umowy, warunków i zakresu zmiany rozmiarów zobowiązania bądź okresu jego spłaty, itp.), mających wpływ na aktualną sytuację Wnioskodawcy;
   - prowadzonych lub zakończonych postępowań sądowych, administracyjnych, dotyczących płatności na rzecz ZUS/KRUS lub zapłaty zobowiązań podatkowych, mających wpływ na aktualną sytuację Wnioskodawcy.
   Informacja powinna wskazywać, czy zmiana sytuacji Wnioskodawcy nastąpiła na podstawie „Tarczy Antykryzysowej”.
   KOMENTARZ:

  3. KOMENTARZ:

  Uzasadnienie wniosku, w jaki sposób pandemia koronawirusa wpłynęła na sytuację Kredytobiorcy, perspektywy poprawy tej sytuacji


  Załączniki do wniosku:
  a) projekcja finansowa na 2021r. przygotowana zgodnie z wzorcem Banku lub dla kredytów, których okres kredytowania przekracza 2021 r., aktualizacja prognoz/biznes planu na okres kredytowania począwszy od 2021 r.;
  b) założenia, które były podstawą przygotowania dokumentów w literze a), w tym opis zobowiązań finansowych ujętych w dokumentach (z uwzględnieniem odroczeń w spłatach).
  Kredytobiorca zobowiązuje się, na żądanie Banku przedstawić dokumenty potwierdzające założenia i realizację załączonej do wniosku Projekcji finansowej/aktualizacji prognoz (biznesplanu).

  Mając na uwadze nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią, w trosce o interes zdrowia publicznego oraz potrzeby Kredytobiorcy, strony wyrażają zgodę na poniższe działania:
  1. okres obowiązywania Umowy kredytowej zostanie wydłużony o okres zawieszenia spłat (albo) skumulowane płatności zostaną doliczone do ostatniej raty (albo) rozłożone do spłaty w okresie trwania Umowy kredytowej – wyboru opcji strony dokonają w trakcie zdalnego kontaktu (telefon, mail) następującego po wpływie do Banku wniosku Kredytobiorcy;
  2. zmiana warunków Umowy kredytowej nastąpi poprzez podjęcie decyzji przez Bank na podstawie powyższego wniosku – strony zgodnie ustalają, że złożone w tej formie oświadczenie woli dot. zmian w Umowie kredytowej stanowi jej Aneks;
  3. za wprowadzenie zmian niniejszym Aneksem w zakresie zawieszenia spłat rat, Bank nie pobierze prowizji;
  4. w przypadku braku możliwości złożenia wniosku w formie pisemnej (podpisanego przez Kredytobiorcę) wniosek będzie procedowany w oparciu o telefoniczne ustalenia po uprzedniej identyfikacji Kredytobiorcy.
  5. Kredytobiorca wyraża zgodę na przekazanie Aneksu w niniejszej formie na wyżej wskazany we wniosku adres mailowy Kredytobiorcy;
  6. decyzja Banku obowiązuje od dnia jej podjęcia. Po podjęciu decyzji przez Bank Kredytobiorca zostanie o niej poinformowany poprzez wysłanie drogą mailową (na adres wskazany we wniosku) skanu niniejszego Wniosku wraz z oświadczeniem Banku znajdującym się na odwrocie strony. Kredytobiorca potwierdza drogą elektroniczną akceptację zaproponowanych warunków decyzji. W przypadku braku możliwości potwierdzenia elektronicznego, pracownik Banku dokona telefonicznego potwierdzenia otrzymania Aneksu (nr telefonu wskazany we wniosku) oraz jego akceptacji lub w inny uzgodniony sposób;
  7. w przypadku braku jakiejkolwiek możliwości potwierdzenia złożenia oświadczenia woli w zakresie akceptacji/odrzucenia decyzji Banku warunki Umowy kredytowej pozostają bez zmian.
  8. w przypadku zabezpieczenia Umowy kredytowej w formie poręczenia Kredytobiorca zobowiązuje się przesłać w formie elektronicznej Banku podanej we wniosku zgodę poręczyciela na zmianę warunków Umowy lub w inny uzgodniony sposób;
  9. wprowadzone zmiany, w tym przedłużenie obowiązywania ważności przyjętych zabezpieczeń, zostaną usankcjonowane pisemnie w formie Aneksu do Umowy kredytowej w okresie do 60 dni po ustaniu zagrożenia epidemicznego pod rygorem naruszenia Umowy kredytowej.

  Załączniki:
  1.dane finansowe za 31.12.2019 (w przypadku braku możliwości na 30.09.2019)
  2.informacja kwartalna na 31.12.2019

  *Wymagane